Kwaliteit en onderzoek in 2016

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, investeert Novadic-Kentron aanzienlijk in het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in 2016.

NK participeert in Onderzoeksagenda GGZ

De Nederlandse gezondheidszorg staat in de wereld in de top. Het bereik, de kwaliteit en de waardering van de cliënten en patiënten voor de zorg zijn toegenomen. De maatschappelijke gevolgen van psychische stoornissen zijn echter niet afgenomen, en zoals bekend heeft verslavingsproblematiek ernstige effecten op kwaliteit van leven en functioneren. Blijvende aandacht voor de problemen en vragen die nog steeds bestaan, is dus essentieel. Om tot een nieuw onderzoeksprogramma te komen voor de GGZ, heeft NK geparticipeerd in de ‘Onderzoeksagenda GGZ: De juiste behandeling op het juiste moment’ (GGZ-Nederland, 2016). Samen met andere verslavingszorginstelling wordt dit uitgewerkt tot een landelijke onderzoeksagenda.

RIVM-rapport kosten-baten van verslavingszorg

NK heeft een belangrijke rol gehad bij de totstandkoming van het RIVM-rapport ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse van cognitieve gedragstherapie voor alcohol- en cannabisverslaving’. Hieruit blijkt dat de verslavingszorg een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert en dat interventies leiden tot aanzienlijke netto baten voor de samenleving.

Onderzoeken GHB

Door budgetbeperkingen wordt onderzoek steeds meer vormgegeven in samenwerking met andere instellingen en universiteiten. In 2016 richtten verschillende onderzoeken zich op GHB. Verslavingsarts Rama Kamal deed in samenwerking met NISPA onderzoek naar de detox van cliënten met GHB-verslaving. Dr. Kamal is in februari 2016 gepromoveerd op dit onderzoek. In september kende het ministerie van VWS subsidie toe voor een onderzoek naar ziektebesef van patiënten met GHB-verslaving. De studie maakt onderdeel uit van het promotietraject van wetenschappelijk medewerker Harmen Beurmanjer.

Overige onderzoeken in 2016

In 2016 vonden hiernaast de volgende onderzoeken plaats:

 • onderzoek naar doorbreken van verslaving aan benzodiazepinen met het medicijn flumazenil (Erik Paling), lopend;
 • onderzoek naar Cognitive Bias Modification, gericht op het voorkomen van terugval bij alcohol- en cannabisverslaving (in samenwerking met VNN en Universiteit van Amsterdam), lopend;
 • nieuwe detoxrichtlijnen (in samenwerking met NISPA), lopend;
 • onderzoek naar hersenschade bij GHB-coma in samenwerking met AmC UvAmsterdam (Boukje Dijkstra), lopend;
 • dieronderzoek toxiciteit GHB en alternatieve mogelijkheden voor detoxificatie (Harmen Beurmanjer), lopend;
 • onderzoek naar de voorspellende validiteit van de MATE-s (Lieke Knapen), lopend;
 • literatuuronderzoek naar indicatiestelling in samenwerking met IVO (Laura DeFuentes), lopend;
 • onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse herziene versie van de CRA-TVL (Maaike van Irsel & Peter Greeven), lopend;
 • onderzoek naar een verbeterde toegang voor jongvolwassenen met LVB-problematiek, in samenwerking met IVO (Peter Greeven), lopend;
 • onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe speekseltesten voor drugsscreening, in samenwerking met Tactus (Harmen Beurmanjer), lopend;
 • kwalitatief onderzoek naar ziekte-inzicht bij GHB verslaving (Harmen Beurmanjer), afgerond;
 • GHB in haarstalen: detectie-onderzoek naar Gammahydroxyboterzuur (Cor Verbrugge) in samenwerking met Cleo Crunelle, UvAntwerpen, afgerond.

Opleidingen

Op het gebied van opleidingen heeft NK in 2016 belangrijke stappen gezet:

 • Intern is geïnvesteerd in een hernieuwd opleidingsprogramma waarbij we gebruik maken van e-learning (GoodHabitz en GGZ Ecademy).
 • Een nascholingsprogramma ‘Verslaving en Psychiatrie’ is ontwikkeld, dat geaccrediteerd is door de beroepsverenigingen.
 • Naar aanleiding van het nieuwe Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken, heeft NK een training georganiseerd voor medewerkers.
 • Intern leidt NK ook onder meer klinisch psychologen en GZ-psychologen op. NK is opnieuw erkend als praktijkinstelling voor de opleiding tot verslavingspsychiatrie en we zijn erkend als praktijkinstelling voor de opleiding tot klinisch psycholoog. Voor beide opleidingen werken wij samen met regionale GGZ-instellingen.
 • Extern ontwikkelen we opleidingsaanbod voor huisartsen, wijkteams, enzovoorts. Er is steeds meer vraag naar specifieke verslavingsexpertise in de generalistische zorg. We proberen daarop in te spelen door ook onze preventiemedewerkers en specialisten op consultatiebasis voorlichting en training te laten geven.

Kwaliteitsstatuut

Iedere zorgaanbieder (instelling en vrijgevestigden) binnen de GGZ onder de zorgverzekeringswet is vanaf 1 januari 2017 verplicht om een eigen kwaliteitsstatuut te hebben, dat is geregistreerd én geaccordeerd. In het kwaliteitsstatuut wordt uiteengezet hoe NK de behandeling vormgeeft, hoe de ‘patient journey’ eruit ziet en welke regiebehandelaars bij de behandeling betrokken zijn. Eind 2016 heeft NK het kwaliteitsstatuut ingediend en is dit erkend door het Zorg Instituut Nederland.

Behandeleffectmetingen

NK participeert intensief in de uitwisseling met de Stichting Benchmark GGZ, die via de ROM (routine outcome measurement) landelijk de behandeleffectmetingen op middelengebruik berekent. Hierbij blijkt dat NK wederom boven het landelijk gemiddelde scoorde. We zijn blij met deze score, maar blijven de ROM-metingen vooral gebruiken om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Zorg op orde

Het afgelopen jaar is wederom veel geïnvesteerd in het op orde krijgen van onze zorg, passend binnen de nieuwe financiële kaders. We hebben zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd, waarlangs de cliëntenzorg is ingericht. Ook is er fors ingezet op vernieuwing van onze ICT-omgeving, waardoor iedere medewerker nu de beschikking heeft over een eigen laptop. Deze vernieuwing was noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te maken, waarbij we steeds flexibeler worden in onze diensten. Centraal daarbij staat de cliënt en zijn/haar herstelproces.

Zorgstandaarden

Tot slot heeft NK in 2016 geparticipeerd in de ontwikkeling van de zorgstandaarden voor de verslavingszorg. Deze zorgstandaarden, die in 2017 geïmplementeerd moeten worden, gaan uit van een zorgperspectief waarbij professionele en ervaringskennis samenkomt: zorg op de juiste plek, in goede samenhang en rondom de cliënt. Dat zal voor 2017 een belangrijke opdracht worden voor NK.