FACT Den Bosch be­haalt keur­merk CCAF met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie!

Na een tra­ject van ruim een jaar met coa­chings­da­gen, ver­die­pings­mid­da­gen en ver­be­ter­plan­nen is het FACT-team Den Bosch met vlag en wim­pel ge­slaagd voor de au­dit van­uit het Cen­trum Cer­ti­fi­ce­ring ACT en FACT (CCAF). Het CCAF toetst de kwa­li­teit van (Flexi­ble)ACT-teams met on­af­han­ke­lij­ke au­dits. Teams die vol­doen­de of op­ti­maal wer­ken vol­gens het ACT- of Flexi­ble ACT-mo­del, wor­den op­ge­no­men in het open­ba­re keur­mer­k­re­gis­ter van het CCAF.

Het Bossche FACT-team is als een van de eer­ste teams ge­au­di­teerd met de nieu­we Flexi­ble ACTs 2017. De au­dit werd in maart ge­hou­den. Aan de hand van acht au­dit-the­ma’s con­clu­deer­den de au­di­tors na een in­ten­sie­ve dag het vol­gen­de:

Het team heeft vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den in het zorg­aan­bod om te­ge­moet te ko­men aan de com­plexe hulp­vra­gen van de cli­ën­ten. Het team toont gro­te be­trok­ken­heid bij de cli­ën­ten en bij el­kaar. Het team is flexi­bel en cre­a­tief in de aan­pak. Team­le­den la­ten een hoop­vol­le at­ti­tu­de zien, waar­bij de be­je­ge­ning een vriend­schap­pe­lijk uit­stra­ling met een pro­fes­si­o­neel ba­sis heeft. Het team weet een goe­de ba­lans te vin­den tus­sen ruim­te ge­ven aan de ei­gen keu­zes van de cli­ënt en niet los­la­ten als het on­ver­hoopt toch mis gaat. Op meer­de­re vlak­ken heeft het team de bouw­ste­nen van het FACT­-mo­del goed in­ge­bed in de werk­wij­ze.”

Met een sco­re van 9,6 mag het team met trots drie jaar het cer­ti­fi­caat met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie van het FACT-mo­del dra­gen.

Klik hier voor het persbericht van het CCAF.