Financiële en juridische gegevens stichting Novadic-Kentron

Als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) moeten en willen wij zo transparant mogelijk zijn. Op onze website vind je heel veel informatie, inclusief onze volledige jaarrekening en accountantsverklaring (zie de pagina Jaardocumentatie). Hieronder vind je de belangrijkste informatie op een rijtje.

GEDRAGSREGELS

Voorschriften NK voor derden

Met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, bestemd voor derden die werkzaamheden verrichten op de terreinen en in de gebouwen van Novadic-Kentron.

De actuele gedragsregels vind je hier.

Naam

Stichting Novadic-Kentron, ook wel bekend als Novadic-Kentron.

Novadic-Kentron is vanaf 21 augustus 2019 stichting binnen het netwerk Zorg van de Zaak.

Fiscaal nummer

NL 812891144 B01

Contactgegevens hoofdlocatie

Bezoekadres
Hogedwarsstraat 3
5261 LX Vught

Postadres
Postbus 243
5260 AE Vught

Telefoonnummer
073- 684 95 00

Onze doelstelling

Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid  in voor een gezonder, veiliger en socialer Brabant. Onze missie Samen Nieuwe Kansen Creëren geeft aan dat we daarbij samenwerken: intern en extern. Onze richtinggevende waarden – Toonaangevend en Fijn Behandeld – lopen als een rode draad door alles wat we doen: we willen dat iedereen die bij Novadic-Kentron betrokken is, zich fijn behandeld voelt. Met toewijding werken wij aan een herstelondersteunend behandelklimaat, toonaangevende verslavingsdeskundigheid en een inspirerende en duurzame organisatie.

Verslavingsdeskundigheid op de juiste schaal, overal in Brabant

Onze verslavingsdeskundigheid in de juiste vorm en op de juiste schaal inzetten (preventie, zorg in de gemeente en wijk (Wmo), Basis GGZ, specialistische GGZ, verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg) is onze kracht. Daarom ondersteunen onze professionals cliënten bij hun herstel thuis, in de wijk, bij de huisarts, online, en in onze poliklinieken en klinieken. Je vindt onze medewerkers in een groot aantal Brabantse gemeenten en online. We ondersteunen 8.000 cliënten per jaar, tijdelijk of langdurig, bij herstel van hun leefstijl- of verslavingsproblemen.

Beleidsplan

In het Jaarplan 2023 vind je onze strategische keuzes voor het huidige jaar.

Bestuurssamenstelling

Novadic-Kentron hanteert als besturingsmodel het “Raad van Toezicht-model”. Het bestuur is als eindverantwoordelijke belast met het besturen van de zorgorganisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur is bestuurder in de zin van de wet, dus werkgever en contractpartner voor medewerkers en aanspreekpunt voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

Het bestuur is vanaf 1 oktober 2021 een personele unie die tevens het bestuur van Zorg van de Zaak Netwerk is. Het bestuur bestaat uit: Bas Tomassen (voorzitter Netwerkdirectie), Rita Zijlstra (lid Netwerkdirectie), Peter van Maris (lid Netwerkdirectie) en Walther Tibosch (lid Netwerkdirectie). Walther Tibosch is tevens portefeuillehouder van Novadic-Kentron.

Beloningsbeleid

Novadic Kentron voldoet aan de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In onze jaardocumentatie vind je een volledig verslag van onze activiteiten, inclusief een verantwoording per gemeente.

Financiële verantwoording

In onze Jaarrekening vind je onze balans en staat van baten en lasten. Je vindt alle relevante stukken op de pagina Jaardocumenten.