Raad van Toezicht

Novadic-Kentron heeft als besturingsmodel het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht draagt zorg voor goed toezicht, zowel intern als extern. De Raad van Toezicht:

  • benoemt de Raad van Bestuur op voordracht van Zorg van de Zaak;
  • houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie;
  •  ziet erop toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn;
  • houdt toezicht op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient;
  • houdt toezicht op de naleving van zowel algemene als branche specifieke wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Zorg 2017.

Samenstelling

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede mix van achtergronden en netwerken. Achtergronden betreffen financieel-economische, juridische, zorggerelateerde professionele kennis en relaties met het bedrijfsleven. Bij netwerken gaat het om contacten met cliënt(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, politie, justitie, reclassering en overheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden.

Hans Schenk
Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak. Bekijk LinkedIn profiel

Igor Schillevoort
Lid Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak. Bekijk LinkedIn profiel

Katinka de Korte
Lid Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak. Bekijk LinkedIn profiel

Bo Wiesman
Lid Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak. Bekijk LinkedIn profiel