Inspectie voor de Gezondheidszorg lovend over de SVP-CN

In november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gedaan naar de organisatie van de GGZ in Caribisch Nederland (de zogenaamde BES-eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius). De SVP-CN, een aan Novadic-Kentron verbonden onderneming, neemt daar het merendeel van de geestelijke gezondheidszorg voor haar rekening. Het doel van het onderzoek was de GGZ binnen Caribisch Nederland in kaart te brengen en te toetsen op kwaliteit, toegankelijkheid en patiëntveiligheid.

In het rapport dat maart 2016 verscheen, beschrijft de Inspectie successen, conclusies en handhavingsmaatregelen. De Inspectie stelt in dat rapport: “De inspectie is van mening dat aan de inwoners van Caribisch Nederland in de meerderheid van de gevallen op verantwoorde wijze geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg wordt verleend. Op sommige punten kan de zorg in Nederland zelfs een voorbeeld nemen aan de GGZ in Caribisch Nederland. Voorbeeld hiervan is de ver doorgevoerde ambulantisering van de GGZ-zorg. De hieraan ten grondslag liggende werkwijze, samen met de zeer beperkte mogelijkheden voor klinische zorg, maken dat creatief en flexibel wordt ingespeeld op de problematiek van de patiënt.”

Verbeterpunten

Naast deze lovende woorden ziet de Inspectie op een aantal onderdelen ruimte voor verbeteringen. Genoemd werden onder andere de klachtenregeling, de uitwisseling van data met huisartsen en ziekenhuizen en afstemming met de apotheken over medicijnveiligheid. De SVP-CN was bij het verschijnen van het rapport al met een aantal van de genoemde punten aan de slag. De overige punten worden in 2016 verder opgepakt en benut voor kwaliteitsverbetering.