Ontwikkelcentrum geeft chronisch verslaafden toekomstperspectief: Meer uitstroom, meer dagbesteding en meer tevredenheid

Toen we startten met het hostel in Den Bosch, was het doel permanent onderdak en begeleiding bieden aan chronische verslaafden met psychiatrische problematiek. Voor sommige bewoners is dit nog steeds zo. Maar voor een aantal cliënten biedt het nieuwe ontwikkelcentrum (zie ook nieuwsbrief van januari) een ander perspectief. Wat een utopie leek, wordt realiteit: via trajecten op maat werken we met deze groep aan uitstromen naar andere vormen van begeleid wonen en weer meedoen in de maatschappij. De pilot van het ontwikkelcentrum is inmiddels met goed resultaat afgerond! Maaike Huiberts, coördinator van het hostel en projectleider, praat met ons over de succesvolle start.

Maaike: “Met veel plezier maar vooral ook trots kijk ik terug op het verloop van deze pilot. Het ontwikkelcentrum was van het begin af aan een boeiende ontdekkingsreis. We hebben als team veel energie gestoken in de voorbereiding. Sociale inclusie – weer meedoen in de maatschappij – leek lange tijd een utopie voor deze doelgroep. Het was dan ook een grote omslag voor zowel bewoners als medewerkers. Maar inmiddels weten we dat het ontwikkelcentrum ertoe doet. Natuurlijk zijn er nog enkele verbeterpunten, maar we hebben al mooie resultaten bereikt. Het is dan ook de bedoeling om ook onze woonvoorzieningen in Eindhoven en Bergen op Zoom om te vormen tot ontwikkelcentrum. Ook extern is er veel waardering voor de nieuwe koers. Dat beperkt zich niet tot samenwerkingspartners in Den Bosch, er komen ook verzoeken uit andere gemeenten om onze ervaringen te delen.”

Meer bewoners stromen uit

Het hostel heeft twee groepen bewoners. In de oriëntatiefase van het ontwikkeltraject wordt bekeken welke bewoners uit kunnen stromen. Bij bewoners die niet uit kunnen stromen (ongeveer een op de drie), wordt vervolgens gewerkt aan stabilisatie, zodat de bewoners goed functioneren binnen het hostel. De andere bewoners worden klaargestoomd voor een meer zelfstandige woonvorm, een grotere zelfredzaamheid en weer meedoen in de maatschappij.

Maaike: “Daarbij leveren we maatwerk: bewoners hebben de regie en hun doelen zijn bepalend. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Ook voor de pilot stroomde een enkele bewoner al uit naar een beschermde woonvorm: tussen 2015 en 2018 zijn vijf bewoners uitgestroomd. In september 2018 zijn we gestart met het ontwikkelcentrum en vanaf dat moment tot eind 2019 – dus ruim een jaar – zijn er acht bewoners uitgestroomd. Die positieve trend heeft zich helaas nog niet voortgezet: in het eerste half jaar van 2020 hadden we drie uitstromers. Dat komt mede door corona, dat zorgde voor een afname van het aanbod van woonruimte doordat de prioriteit bij onveilige gezinssituaties werd gelegd.”

Meer dagbesteding en meer tevredenheid onder medewerkers

De pilot had niet alleen een positief effect op de uitstroom van bewoners. Ook op het gebied van dagbesteding is veel winst geboekt. Voor de start van het project had 25% van de bewoners een passende dagbesteding en 18% nam deel aan externe dagbesteding of een traject richting werk. Na de pilot van het ontwikkelcentrum had 86% van de bewoners een passende dagbesteding en 76% deed mee aan externe dagbesteding of een traject richting werk.

Maaike: “Naast de positieve gevolgen voor bewoners profiteerden ook de medewerkers van het ontwikkelcentrum. De pilot en de activiteiten als scholing en intervisie die daaruit voortvloeiden, werden als prettig ervaren en dit gaf medewerkers nieuwe energie. Dat zien we terug in de cijfers van tevredenheidsmetingen. Voor de start van de pilot in juli vorig jaar scoorden medewerkers gemiddeld een 7,2 op tevredenheid, bij de evaluatie een 7,8. En ten slotte zorgde de pilot voor een verhoogde tevredenheid bij wijkbewoners, die minder overlast en een betere samenwerking ervaren. Dat laatste geldt overigens ook voor de samenwerkingspartners in Den Bosch.”

MOVE woontraining

Nu het ontwikkelcentrum verder geïmplementeerd wordt, dekt de naam hostel de lading niet meer. Maaike: “Daarom hebben we als team een nieuwe naam bedacht. Hoewel het proces van die naamswijziging nog niet volledig is afgerond, wil ik die toch als primeur noemen. Als de procedure rond komt, heten we vanaf dat moment MOVE woontraining. Die naam maakt duidelijk wat we willen: bewoners in beweging krijgen en ervoor zorgen dat ze ook op langere termijn in beweging blijven binnen de maatschappij.”