Cliënttevredenheid

Het meten van de waardering van cliënten is van groot belang om een optimaal zorgaanbod te kunnen blijven bieden. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om verantwoording af te leggen aan opdrachtgevers en financiers.

Meting tevredenheid Preventie

Voor de mensen die gebruik maken van hulp of advies van de afdeling Preventie, gebruiken we een doorlopende meting. Voorbeelden zijn individuele preventiegesprekken, consultatie, deskundigheidsbevordering en Helder op school. Heb je hiervan gebruikt gemaakt? Vul dan de vragenlijst in:

Vragenlijst tevredenheid Preventie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer één minuut. We vinden het heel fijn als je mee wilt doen!

Cliënttevredenheid 2021

Cliënttevredenheid bij behandeling meten we met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die de cliënt aan het einde van de behandeling anoniem invult. N is het aantal cliënten die hebben meegedaan, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

  N Gem
Totaal NK (gemeten met CQI) 267 8,4
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 225 8,4
Gemeentelijk domein: Jeugd en MHU 41 8,0
Forensisch 25 8,5

Naast behandeling biedt NK ook ambulante Wmo-begeleiding (zorg vergoed door de gemeente in het kader van de Wmo) en begeleiding bij wonen in hostels. Ook daar meten we de tevredenheid. De vragen zijn gebaseerd op de CQ-index. We werken veel samen met anderen en hebben een grote groep opdrachtgevers (alle gemeenten van Brabant). Ook hen vragen we om de meting in te vullen. Zo kunnen we de zorg en samenwerking blijven verbeteren.

  N Gem
Wmo begeleiding 69 8,7
Woonvoorzieningen 37 7,3
Opdrachtgevers 12 7,0
Ketenpartners 110 7,6

Conclusies

  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (8,4 gemiddeld).
  • Vooral op het gebied van Bejegening (serieus nemen en begrijpelijk uitleggen) scoort NK hoog (gemiddeld 4,8 op een schaal van 1 tot 5).
  • De totale cliënttevredenheid is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De Forensische behandeling is zelfs beter beoordeeld dan vorig jaar: een stijging van een 8,3 naar een 8,5. Toch zijn er altijd nog kansen voor verbetering. NK werkt eraan om meer cliënten de vragenlijst te laten invullen. Hierdoor weten we nog beter wat cliënten van de zorg vinden.
  • Cliënten ambulante begeleiding Wmo zijn vooral tevreden over serieus nemen (Bijna 90% geeft aan ‘altijd’ en 10% ‘meestal’). Bijna 80% van de cliënten zou ons aanraden bij iemand anders.
  • Van cliënten in de hostels vindt 60% het hostel (zeer) prettig en 70% vindt dat het hostel (altijd of meestal) goed wordt schoongehouden. 75% van de cliënten vindt dat zij (altijd of meestal) makkelijk contact krijgen met de begeleiders. 85% vindt de woonvoorziening (altijd of meestal) veilig.
  • Onze opdrachtgevers zijn vooral tevreden over onze declaraties en onze contactpersoon. Het resultaat dat onze opdrachtgevers zien is gemiddeld een 3,9 (op schaal van 1 tot 5).
  • Ketenpartners geven een hoge waardering voor de deskundigheid van onze medewerkers
  • Meer dan> 60% van de respondenten geeft een 5 (op schaal van 1-5) op de samenwerking met onze medewerkers.
  • De laagste score van onze ketenpartners gaat naar het resultaat dat NK behaalde. Slechts een ruime 30% van de respondenten geeft een 5 (op schaal van 1 tot 5) Gemiddelde komt uit op 4. Het resultaat van onze inzet is niet altijd meteen of goed te zien. Hier blijven we aan werken met effectmetingen binnen de gemeente.
  • Dit jaar geven 71 respondenten (meer dan 60%) ons een 8 of hoger, deze reacties komen uit alle gemeenten en uit allerlei organisaties. Hoewel we altijd streven naar verbetering, zijn we blij met deze mooie scores.

Effectiviteit behandeling meten met de ROM

Naast de cliënttevredenheid (wat vind je ervan?) meten we ook of de behandeling effect heeft (werkt het?). Dit gebeurt met de ROM – de Routine Outcome Measurement. Dat doen we met vragenlijsten op de computer.

Met de ROM zien de behandelaar en de cliënt of het beter gaat. En of we het zorgplan moeten aanpassen. Alle gegevens van alle cliënten samen worden ook anoniem verzameld zodat we ook zien hoe het in totaal gaat met de zorg bij NK (managementrapportage en jaarrapportage).