Terugblik NK 2020

Afgelopen jaar stond bij NK, zoals bij iedereen, grotendeels in het teken van corona. Ook wij moesten heel veel oplossingen bedenken om veilig en op afstand zorg te kunnen blijven bieden. We zijn blij dat dat gelukt is, met veel (beeld)bellen, wandel- of voordeurcontacten. En voor onze meest kwetsbare cliënten bleef face-to-facecontact – met de nodige maatregelen – óók mogelijk. Graag nemen we u nog even in vogelvlucht mee door dit vreemde jaar, waarin we toch ook een aantal heel mooie projecten hebben kunnen opstarten!

Algemeen 

Coronacrisis geeft boost aan NK digitaal 

De coronacrisis heeft ons veel gekost, maar heeft wel een boost gegeven aan NK Digitaal (zorg op afstand) door meer online behandelmodules en videobellen in te zetten bij de behandeling. In de “nieuwe werkelijkheid” wordt digitaal behandelen normaal en blended de norm. Samen met Minddistrict is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe e-healthtoepassingen, zoals een gebruiksvriendelijke app waarmee cliënten kunnen beeldbellen. Lees hier meer over de ontwikkeling van Digitale Zorg bij NK.

Welkomstmodule voor nieuwe cliënten

Vanaf het najaar van 2020 kunnen nieuwe cliënten op het online behandelplatform van NK de module ‘Welkom bij Novadic-Kentron’ vinden. Deze welkomstmodule is in samenwerking met Minddistrict ontwikkeld. In de wachttijd tussen inschrijving en intake kunnen cliënten vrijblijvend en zelfstandig aan de slag met de welkomstmodule. Ze maken kennis met NK, krijgen uitleg over intake en behandeling, kunnen een dagboek invullen en vragen beantwoorden over bijvoorbeeld huidige klachten, reeds ondernomen stappen en doelen voor de toekomst. Hiermee kunnen ze zich al voorbereiden op de intake. Ook kan de cliënt al aan de slag met online zelfhulpmodules, zoals beter slapen, gezonder leven, mindfulness, leren ontspannen en positief zelfbeeld.

NK start consultatieproject voor huisartsen

Sinds 1 januari 2020 kunnen huisartsen (en artsen van ketenpartners) een verslavingsarts van Novadic-Kentron consulteren voor vragen over de patiëntenzorg. Dit project biedt artsen de mogelijkheid om gericht advies te vragen over een patiënt die (nog) niet is ingeschreven bij onze organisatie. Denk hierbij aan vragen rondom een patiënt op het spreekuur bij de huisarts die wil stoppen met alcohol, vragen rondom de afbouw van opiaten of adviezen met betrekking tot medicatie tegen zucht naar middelen. De huisartsen zijn geïnformeerd via hun huisartsenoverleggen. Artsen die behoefte hebben aan een consult, kunnen telefonisch contact opnemen met een van de recepties van NK.

Klinieken NK rookvrij sinds 1 januari 2020

Al enkele jaren is NK bezig met het rookvrij maken van de hele organisatie, zoals veel andere (zorg)instellingen. Afgelopen jaar is daarin een grote stap gezet: het rookvrij maken van de klinieken. Al vanaf juli 2017 mocht er nergens meer gerookt worden in én rondom gebouwen van NK, met uitzondering van de binnentuinen van de klinieken. Medewerkers mochten ook niet meer roken onder werktijd en niet meer samen roken met cliënten. In de periode erna is veel geïnvesteerd in het trainen en opleiden van behandelaars en het voorbereiden van de volgende stap: het rookvrij maken van de klinieken. Sinds 1 januari 2020 is tabak in de klinieken niet meer toegestaan, cliënten krijgen in plaats daarvan nicotinevervangers. Door de coronacrisis is het niet altijd gemakkelijk gebleken om het beleid te handhaven. De hulpverleners hadden – begrijpelijk – minder aandacht voor dit thema. Toch zijn al een aantal positieve stappen gezet en al vrij snel waren er ook afdelingen die aangaven dat het mee was gevallen en dat er meer rust was op de afdeling (ook ’s nachts), omdat cliënten niet meer hoefden te gaan roken. De aandachtsfunctionarissen houden het beleid goed onder de aandacht en samen wordt gezocht naar oplossingen voor obstakels die er nog zijn.

Meer aanbod voor naasten van mensen met een verslaving

NK heeft in 2020 de hulp voor ouders, partners en andere familieleden (naasten) van mensen met een verslavingsprobleem uitgebreid. Zo is gestart met de online module ‘Naast jou’. Het doel van de module is de kwaliteit van het eigen leven verbeteren en beter en prettiger communiceren met het kind, partner of familielid met verslavingsproblemen. De module bestaat uit een aantal thema’s, waaronder zorgen voor jezelf, grenzen stellen en stoppen met beschermen. Bij het doorlopen van de module worden de naasten begeleid door een verslavingsconsulent van Advies en Informatie. Voor meer informatie over het totale aanbod voor naasten, zie https://novadic-kentron.nl/hulp-en-advies/familie-en-omgeving/

Zorg

Verhuizing jeugdkliniek

Op vrijdag 5 juni 2020 is de jeugdkliniek verhuisd van Sint-Oedenrode naar Vught. Deze verhuizing vloeit voort uit het veranderde zorglandschap, waarbij ambulante zorg wordt uitgebreid en klinische zorg wordt afgebouwd. Op de NK-locatie in Vught zijn alle faciliteiten aanwezig (sportzaal, muziekruimte, et cetera) die de jeugdkliniek ook in Sint-Oedenrode had. In het najaar van 2020 is de behandeling voor jongeren bovendien van naam veranderd. Kentra24 is Nieuwe Kansen Jeugd geworden. Onder deze naam wordt de behandeling verder ontwikkeld: meer en intensievere ambulante zorg, op jongeren gerichte (digitale) mogelijkheden, meer samenwerking met ketenpartners en met Preventie, en eerder ingrijpen zodat ernstige problemen kunnen worden voorkomen. Lees hier meer over de ontwikkelingen binnen Nieuwe Kansen Jeugd! 

Virtual Reality ingezet in pijnprogramma

Sinds maart 2019 heeft Novadic-Kentron een behandeling voor verslaving aan medicijnen, alcohol of cannabis bij aanhoudende pijn. In de loop van 2020 is deze behandeling uitgebreid naar andere regio’s en vanaf oktober 2020 kunnen cliënten ook ondersteuning krijgen van virtual reality. Met een VR-bril komt de cliënt in de 3D-omgeving van Reducept, waar hij of zij een rondleiding krijgt in het zenuwstelsel. De cliënt krijgt uitleg over hoe pijn precies werkt en in de 3D-omgeving pakt hij of zij de pijn op een speelse manier aan. De behandeling is beschikbaar in de regio’s Midden-Brabant en Noordoost-Brabant, voor iedereen die problemen heeft met middelengebruik door aanhoudende pijn. Lees hier meer over de behandeling van medicijnverslaving bij aanhoudende pijn en hier over de nieuwe VR-behandeling.  

MHU wordt MAZ

Op 1 november 2020 is de naam medisch heroïne-unit (MHU) gewijzigd in medisch-ambulante zorg (MAZ). Op de MHU worden niet alleen cliënten behandeld met medische heroïne, maar vinden ook andere behandelingen plaats. Cliënten die nu naar de MHU komen, worden nu vanwege die naam gezien als heroïnegebruiker. Dat is de reden waarom de MHU-teams in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg op zoek zijn gegaan naar een nieuwe naam. Gekozen is voor medisch-ambulante zorg (MAZ). De werkzaamheden van de MAZ blijven hetzelfde. We behandelen cliënten met een gevarieerd aanbod gericht op opiatenverslaving. Dat zijn de medische heroïnebehandeling (van maximaal twintig cliënten), methadonverstrekking en -behandeling en ambulante hulp. Andere werkzaamheden van de MAZ zijn het uitvoeren van urinecontroles voor andere afdelingen, het maken van hartfilmpjes (ECG’s) en het verstrekken van medicatie in woonvoorzieningen. 

Preventie

Nieuwe Facebookgroepen voor ouders online

Het ondersteunen van ouders is een belangrijk onderdeel van het werk van de NK-preventiewerkers. Dit doen zij door voorlichting, advies en informatie te geven, maar ook door ouders één op één te begeleiden. Preventiewerkers horen tijdens de begeleiding vaak dat ouders het lastig vinden om hulp te zoeken, maar ze hebben wel vragen over het gedrag van hun kind. Daarnaast geven ouders aan het fijn te vinden om met andere ouders in gesprek te gaan. Dit was de aanleiding om deze zomer te starten met Facebookgroepen voor ouders over alcohol, drugs en gamen: de online plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 

Inmiddels hebben meer dan 450 ouders onze Facebookgroepen gevonden en neemt de interactie tussen ouders toe. Ouders delen met elkaar waar ze tegenaan lopen in de opvoeding, vinden erkenning bij elkaar en geven elkaar tips over hoe ze met verschillende situaties om kunnen gaan. Op deze plek waar ouders met elkaar in gesprek gaan, zijn ook preventiewerkers van NK aanwezig die ouders adviseren en van informatie voorzien. Ook worden er livestreams georganiseerd en zijn er korte presentaties van onze preventiewerkers. Ken jij ouders die vragen hebben rondom alcohol, drugs of gamen? Verwijs ze dan door naar onze Facebookgroepen.

www.facebook.com/groups/mijnkindenalcohol
www.facebook.com/groups/mijnkindendrugs
www.facebook.com/groups/mijnkindengamen

Regioproject ‘Drugs, wat doet dat met jou’

Op 1 september is de uitvoering van het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ van start gegaan. In dit project slaan 38 gemeenten in Oost-Brabant, de twee GGD’s en Novadic-Kentron de handen ineen om de normalisering van drugs bij jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar tegen te gaan. Het project wordt inmiddels (financieel) ondersteund door de ministeries van Justitie en veiligheid, VWS en de provincie. Voor de uitvoering van het project is een projectleider/aanjager aangetrokken. De komende maanden wordt er samen met de betrokkenen vanuit gemeenten, GGD’s en Novadic-Kentron hard gewerkt aan de opzet en de uitvoering van een monitor en de start van een campagne. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking en uniformiteit op het gebied van beleid en handhaving, zodat we samen één vuist kunnen maken. Meer weten? Lees hier het projectplan 

Opvang en woonvoorzieningen

Housing First gaat cliënten nieuw bestaan bieden: eigen huurhuis voor daklozen Den Bosch

In 2020 is het project Housing First gestart: een samenwerkingsverband van NK met Maatschappelijke Opvang, gemeente Den Bosch, Farent sociaal werk en Reinier van Arkel. Housing First biedt twintig Bossche dak- en thuislozen een huurhuis. Zij worden uiteraard intensief begeleid. Doel is met hen op termijn toe te werken naar een zelfstandig leven. 

Forensische verslavingszorg en Verslavingsreclassering

Forensische verslavingsafdeling opent Resocialisatie Unit

Medio februari heeft de FVA een nieuwe unit geopend op locatie Vught: de Resocialisatie Unit. De eerste cliënten verblijven inmiddels op de unit, waar in totaal plaats is voor vier cliënten. De behandeling op deze unit heeft als doel een kansrijke terugkeer naar de maatschappij. Het verblijf op de unit is een tussenstap naar een eigen (begeleide) woonplek. Lees hier meer over de Resocialisatie Unit.

Ruma-marker inzetten voor urinecontroles

Door de coronamaatregelen was het een tijdlang niet mogelijk om bij cliënten van de verslavingsreclassering urinecontroles af te nemen. Dit is een risico, omdat urinecontroles vaak als voorwaarde van het toezicht zijn opgelegd. Daarom is de verslavingsreclassering op zoek gegaan naar een alternatief om de continuïteit te garanderen. We hebben een oplossing gevonden door dit jaar als proef gebruik te gaan maken van de Ruma-marker. De Ruma-marker is een drankje dat na inname dient als controlemiddel op de ingeleverde urine. Het lab kan hiermee vaststellen dat de urine die wordt gecontroleerd, daadwerkelijk is te koppelen aan de cliënt. Fraude wordt daarmee onmogelijk. De cliënt neemt het drankje onder toezicht in. Vervolgens kan de medewerker of de cliënt zelf de urine opsturen naar het lab.