Elk lijntje telt

Elk lijn­tje telt…..Heb je je ooit af­ge­vraagd wat er ach­ter de scher­men ge­beurt bij de pro­duc­tie van co­ca­ï­ne? En wat het ef­fect is op na­tuur en mens?

Ie­de­re ge­brui­ker heeft er recht op om dit te we­ten. On­der­staan­de ani­ma­tie, ge­maakt door NK, de politie en ge­meen­ten Bre­da en Til­burg, legt het uit.

On­der de ti­tel ‘Elk lijn­tje tel­t’ wordt in het drie mi­nu­ten du­ren­de film­pje beel­dend uit de doe­ken ge­daan hoe de co­ca­teelt in Zuid-Ame­ri­ka ge­paard ten kos­te gaat van het tro­pisch re­gen­woud: ,,Voor el­ke gram co­ca­ï­ne moet je on­ge­veer twee vier­kan­te me­ter tro­pisch re­gen­woud ver­nie­ti­gen.” Ook wordt de kij­ker ge­we­zen op het ge­ge­ven dat de drugs­kar­tels ‘dood en ver­derf zaai­en’. In Zuid-Ame­ri­ka, maar ook in de lan­den waar de co­ca­ï­ne uit­ein­de­lijk in de neu­zen ver­dwijnt. Zo­als Ne­der­land.

Geen be­le­ren­de toon
Het film­pje is oor­spron­ke­lijk ge­maakt door de Na­ti­o­nal Cri­me Ag­en­cy, de Brit­se FBI. ,,Maar we heb­ben de tek­sten ver­an­derd, waar­door het wat min­der be­le­rend wordt”, zegt Alex van Don­gen, pre­ven­tie­me­de­wer­ker van No­va­dic-Ken­tron, Bra­bants groot­ste in­stel­ling voor ver­sla­vings­zorg. ,,We hou­den de ge­brui­kers niet recht­streeks ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­woes­ting van de na­tuur en de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad. We zeg­gen wel: je hebt het recht om dit te we­ten. Dat is ook wat min­der po­la­ri­se­rend.”

Toen­ma­lig jus­ti­tie­mi­nis­ter Grap­per­haus zei in 2019: ‘Ie­der­een die een pil­le­tje slikt of een lijn­tje snuift, fi­nan­ciert mis­da­di­gers’. Ook po­li­tie­chefs als Erik Aker­boom en Wil­bert Pau­lis­sen hiel­den ge­brui­kers me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de drugs­cri­mi­na­li­teit. No­va­dic-Ken­tron gaat wat om­zich­ti­ger te werk en houdt de kij­ker voor dat diens keu­ze ‘in­vloed heeft’ zegt Van Don­gen: ,,Je ziet dat he­le ste­vi­ge uit­spra­ken on­mid­del­lijk veel kri­tiek los­ma­ken. Het gaat ons om het doel: het ont­moe­di­gen van drugs­ge­bruik.”

Het film­pje be­gint ook met de me­de­de­ling dat het ge­bruik van co­ca­ï­ne niet nor­maal is. Alex: ,,In som­mi­ge krin­gen wordt ge­dacht dat dat wel zo is, maar de cij­fers be­ves­ti­gen dat voor­als­nog niet. Het idee dat het nor­maal is, kan er ook weer toe lei­den dat jon­ge­ren het gaan uit­pro­be­ren. Om­dat ze den­ken: ‘als ie­der­een het ge­bruikt, zal het niet zo erg zijn’.” Alex voegt er aan toe dat er wel ‘sig­na­len’ zijn dat in som­mi­ge groe­pen jon­ge­ren het drugs­ge­bruik ‘nor­ma­li­seert’. Maar het wach­ten is op nieuw on­der­zoek dat met be­trouw­ba­re cij­fers komt.

Cam­pag­ne Oost-Bra­bant
Al­le 32 ge­meen­ten in Oost-Bra­bant be­gon­nen in 2021 met de cam­pag­ne ‘S­kip die trip’. Ook die heeft als doel de nor­ma­li­se­ring van het drugs­ge­bruik on­der jon­ge­ren te­gen te gaan. Ook No­va­dic-Ken­tron is daar­bij be­trok­ken. Uit een steek­proef on­der jon­ge­ren in Oost-Bra­bant bleek dat één op de tien aan­gaf dat ze geen drugs ge­brui­ken om­dat dat de cri­mi­na­li­teit in stand houdt en scha­de­lijk is voor het mi­li­eu. Van Don­gen: ,,Maar de be­lang­rijk­ste re­den om van drugs af te zien is dat ze ge­zond wil­len le­ven en het niet bij hun le­ven past. Maar het lijkt er­op dat som­mi­ge jon­ge­ren van hou­ding ver­an­de­ren als ze, bij­voor­beeld op een fes­ti­val, in aan­ra­king ko­men met ge­brui­kers.”
Van Don­gen denkt niet dat de im­pact van het film­pje zo groot zal zijn dat drugs­ge­brui­kers geen in­for­ma­tie meer dur­ven in te win­nen over mid­de­len of geen me­di­sche hulp meer dur­ven te vra­gen. ,,Dat is het po­si­tie­ve ef­fect van de nor­ma­li­se­ring zo­als die is op­ge­tre­den.”

 

Tekst BD/Re­ne van der Lee