Een kwestie van (over)leven

Een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den. Daar­om heb­ben we een kor­te film ge­maakt over ons reclasseringswerk. De­ze film is ge­maakt om een beeld te schet­sen van on­ze doel­groep, ons werk en de pas­sie die we heb­ben voor on­ze cli­ën­ten. We heb­ben ge­bruik ge­maakt van on­ze ei­gen re­clas­se­rings­wer­kers en ge­luids­op­na­mes van ech­te cli­ën­ten. Zo heb­ben we ge­pro­beerd een rau­we sfeer neer te zet­ten, met re­a­lis­ti­sche frag­men­ten uit de le­vens van de­ze cli­ën­ten.

Je hoort in de film bij­voor­beeld een cli­ënt die door zijn ver­sla­ving veel is kwijt­ge­raakt. Je ziet hem op het mo­ment dat hij de Piet Roor­da­kli­niek ver­laat en thuis komt in een huis vol le­ge fles­sen en blik­ken al­co­hol.

“Ik heb op straat ge­woond, maar ik heb ook een ei­gen huis ge­had, met een leu­ke vrien­din, een goe­de baan en een au­to on­der m’n reet. Ik ben van al­les ge­weest. Ik wist heel goed, dat ik er al­leen niet uit zou ko­men. Ik ver­trouw­de nie­mand meer. Het voel­de echt als over­le­ven.”

Hij krijgt een Al­co­hol­me­ter om en je ziet hem ver­vol­gens in een si­tu­a­tie met vrien­den, waar­in hij een blik­je co­la drinkt. “Op dat punt kan ik zeg­gen: zo, dat heb je ge­flikt man. En op dat mo­ment kan ik zeg­gen dat ik trots ben op me­zelf.”

Benieuwd naar de hele video? Bekijk ‘m hieronder!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het herstel van cliënten? Bekijk dan hier onze vacatures!