Rechten en plichten: behandeling en privacy

Als cliënt van Novadic-Kentron heb je rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO). Ook moet de zorg overeenkomen met de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vind je een samenvatting. Als je alle regels wilt bekijken, kun je dit vragen aan je regiebehandelaar.

Rechten bij je behandeling

Recht op een behandelplan

Als je een behandeling gaat volgen, maakt je behandelaar samen met jou een behandelplan. Hierin staat hoe de behandeling eruit komt te zien en welke afspraken jullie hebben gemaakt. Je krijgt hier ook een kopie van, zodat je het later nog rustig kunt doorlezen.

Als er in het plan afspraken staan waar je over twijfelt, of als je het ergens niet mee eens bent, kun je dit met je behandelaar bespreken. Samen kunnen jullie kijken of er een andere manier van behandelen is. De behandeling begint pas als je het daarmee eens bent. Je kunt je toestemming voor een behandeling ook altijd weer intrekken.

De behandelaar bespreekt regelmatig met jou of de behandeling goed loopt en het gewenste effect heeft. Het kan nodig zijn om het behandelplan aan te passen. Daar is jouw toestemming voor nodig. Een behandelaar mag het plan niet veranderen zonder dat met jou te bespreken.

Recht op informatie

Je beslist samen met jouw behandelaar hoe je behandeling eruit gaat zien. Om een goede keuze te kunnen maken, heb je informatie nodig. Je behandelaar geeft daarom uitleg over:

 • de diagnose;
 • de manieren van behandelen;
 • de verwachte duur van de behandeling;
 • de eventuele bijwerkingen van medicijnen;
 • of er risico’s zijn bij een behandeling.

Als iets niet duidelijk is, kun je je behandelaar altijd om uitleg vragen.

Recht op vrije keuze van hulpverlener

Als je een behandeling gaat volgen, is het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij je hulpverlener. Hij of zij moet jou met respect behandelen en serieus nemen. Lukt het niet om een goede vertrouwensband op te bouwen met hem of haar? Dan kun je vragen om een andere hulpverlener. Je kunt dit noemen tijdens één van je gesprekken. Je kunt ook later contact opnemen met iemand anders die bij jouw behandeling betrokken is (bijvoorbeeld de regiebehandelaar, je huisarts of het secretariaat van NK).

Recht op second opinion

Ben je het niet eens met je diagnose of de behandeling die je behandelaar heeft voorgesteld? Dan kun je advies vragen aan een andere deskundige: een ‘second opinion’. Je hebt hier een verwijzing voor nodig. De huidige behandelaar is verplicht die verwijzing te geven. 

Recht op veiligheid

Je veiligheid tijdens de behandeling is erg belangrijk. Hulpverleners moeten daarom rekening houden met de grenzen die je aangeeft. Daarnaast mag niemand zonder jouw toestemming aan jouw lichaam komen. Ook is het voor hulpverleners verboden om tijdens de behandeling een vriendschappelijke of seksuele relatie met je aan te gaan. Als je je tijdens de behandeling onveilig voelt, geef dat dan aan. Je kunt de klachtenfunctionaris vragen jou daarbij te helpen (klachten@novadic-kentron.nl).

Beëindigen behandelovereenkomst tegen jouw wil

Jouw behandeling mag niet zomaar tegen jouw wil gestopt worden. Dit kan alleen als de behandelaar hier gegronde redenen voor heeft. Je kunt hierover een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van NK (klachten@novadic-kentron.nl).

Rechten bij je dossier

Recht op inzage in je dossier

Als je in behandeling bent bij Novadic-Kentron, leggen we gegevens over jou en je behandeling vast in een (elektronisch) patiëntendossier. In het dossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoek, verslagen van observaties, het behandelplan en verslagen van gesprekken. Je hebt het recht om je dossier in te kijken. Dat kan met het cliëntportaal van Novadic-Kentron. Hier kun je ook vragenlijsten invullen en je persoonsgegevens aanpassen als dat nodig is. Nog niet alle gegevens die door je behandelaar in het dossier worden ingevoerd, kun je bekijken in dit cliëntportaal. Die gegevens kun je samen met je behandelaar bekijken. Je kunt er ook voor kiezen om kopieën te laten maken en het dossier thuis door te lezen.

Welke gegevens?

Dat recht geldt voor alle gegevens in je dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Je hebt geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Hoe kun je je dossier inzien?

Je kunt je dossier inzien via het digitale cliëntportaal, dit kun je vinden in de online behandelomgeving van Novadic-Kentron. Je kunt je behandelaar om hulp vragen als je geen smartphone, tablet of computer hebt. Of als de gegevens die je wilt bekijken niet in het cliëntportaal staan. De hulpverlener spreekt dan met je af wanneer je het dossier kunt bekijken. Je kunt je hele dossier bekijken of alleen een deel. Dit kun je aangeven als je de afspraak maakt. Je hoeft niet uit te leggen waarom je je dossier wilt inzien. Uiterlijk een maand na je aanvraag (dit kan verlengd worden met twee maanden) kun je je dossier inzien op papier of op de computer. Als je vragen hebt, kan je deze stellen aan jouw behandelaar/hulpverlener.

Als je jouw dossier inziet, vullen we dat in op een formulier. Op dit formulier zetten we wat je hebt bekeken en wanneer. Ook als je kopieën van het dossier meeneemt, zetten we dit op het formulier. Daarna ondertekenen jij en de hulpverlener het formulier.

Recht op verbetering

Als je vindt dat gegevens in je dossier niet (meer) kloppen of niet volledig zijn, dan kun je bij je hulpverlener een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De hulpverlener laat je weten of de gegevens wel of niet kunnen worden veranderd, en waarom. Als jij en jouw hulpverlener het niet eens zijn over de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook jouw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Recht op aanvulling

Als je aanvullingen in je dossier wilt laten opnemen omdat je je gegevens wilt toelichten, dan voegt de hulpverlener deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt’ is. De hulpverlener neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

Recht op verwijdering

Je kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de hulpverlener. Dit betekent dat alle persoonsgegevens die je vernietigd wilt hebben, verwijderd worden, als dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen waar Novadic-Kentron aan moet voldoen.

Recht op vernietiging

In uitzonderlijke situaties kun je schriftelijk via je regiebehandelaar verzoeken om je (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. De regiebehandelaar moet dit binnen één maand na ontvangst van het verzoek doen, behalve als er zeer zwaarwegend belang van andere mensen is (bijvoorbeeld bij een genetische ziekte). Deze periode kan met twee maanden verlengd worden. Gevolg van de vernietiging is wel dat de behandeling moet stoppen, omdat die zonder jouw gegevens niet kan doorgaan. Het vernietigingsrecht geldt overigens niet voor Wvgz-titels (Wet verplichte ggz) en bij forensische titels is het (mede) afhankelijk van de instemming van de verwijzer.

Recht op ontvangen van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare manier te ontvangen, ook voor apparaten. Dit kan pas als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 • Het moet gaan om automatisch verwerkte gegevens (dus geen papieren bestanden).
 • Je moet instemmen met de overdracht.
 • Er moet een overeenkomst zijn, bijvoorbeeld jouw behandelovereenkomst.

Kwaliteitsverbetering

Als je een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, moet de hulpverlener dit altijd met zijn of haar leidinggevende bespreken. Dit is om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

Wat moet je doen als je je rechten wilt uitoefenen?

Als je jouw rechten wilt uitoefenen (dus een van de bovenstaande dingen wil), kun je een verzoek indienen. Je kunt een brief schrijven of tegen je behandelaar of regiebehandelaar zeggen dat je gebruik wilt maken van een recht. De behandelaar of regiebehandelaar zal binnen een maand reageren.

Als je verzoek heel ingewikkeld is of over heel veel gegevens gaat, dan kan dit met twee maanden worden verlengd. Als dat zo is, laat je behandelaar of regiebehandelaar jou dat binnen een maand weten.

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Vind je dat Novadic-Kentron niet goed met jouw persoonsgegevens is omgegaan? Of ben je ontevreden over Novadic-kentron? Dan kun je een klacht indienen. Bekijk hier hoe je dit kunt doen.

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt pas een klacht over Novadic-Kentron indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens nadat je de klacht aan Novadic-Kentron hebt voorgelegd.

Privacy

Recht op privacy

Alles wat je met je hulpverlener bespreekt, is vertrouwelijk. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij of zij geen informatie over jou aan anderen mag geven, zonder jouw toestemming, ook niet aan familieleden (behalve als je er zelf niet over kan beslissen). De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) mag je dossier wel bekijken, maar ook zij vragen vaak eerst om je toestemming.

Privacy officer

Novadic-Kentron heeft een Privacy officer. Heb je algemene vragen over privacy? Stuur dan een mail naar privacyofficer@novadic-kentron.nl.

Jouw persoonsgegevens

Als je bij Novadic-Kentron in behandeling komt, worden je gegevens bij ons verwerkt en opgeslagen.

 • Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals je behandeling). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over je gezondheid gelden nog strengere regels.
 • Alleen jij, jouw behandelaars en je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd of curator) hebben toegang tot je gegevens. Buiten die personen worden gegevens alleen aan anderen verstrekt met jouw toestemming. Dit geldt ook voor andere instellingen waar wij mee samenwerken en voor jouw familie.

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bewaren

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe twintig jaar. Andere gegevens (bijvoorbeeld als je een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Meekijken door anderen

Als familie, je partner of iemand anders een verzoek doet om jouw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe geen toestemming. Ook niet nadat je overleden bent. Dit is om jouw privacy te beschermen en wordt bepaald door wet- en regelgeving. Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen wel opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).

Uitwisseling informatie met verwijzers

Als je bij Novadic-Kentron in behandeling komt, is dat altijd op basis van een verwijsbrief, meestal van je huisarts. De verwijzer wordt (met jouw toestemming) op verschillende momenten geïnformeerd over je behandeling.

 • Na de indicatiestelling (het vaststellen van je zorgbehoefte) ontvangt de verwijzer informatie over je intake en een afschrift van je behandelplan, met daarin je zorgvraag, je actuele diagnose (volgens het handboek DMS-5), je indicatiestelling en actueel medicatiegebruik als dat van toepassing is.
 • Na afronding van je behandeling ontvangt de verwijzer een brief met informatie over het verloop van je behandeling, de reden van uitschrijving, je actuele DSM-5-diagnose, het actuele medicatiegebruik en – als dat van toepassing is – een advies voor vervolgbehandeling.
 • Als je behandeling langer dan een jaar duurt, geven we je verwijzer tussentijdse informatie over het verloop van jouw behandeling, de actuele DSM-5-diagnose en het actuele medicatiegebruik.

Aan de start van de behandeling vragen we je om een toestemmingsverklaring te tekenen waarin je aangeeft dat wij je verwijzer mogen informeren. Als je dit niet wilt, vermelden wij dit in je dossier en geven wij geen informatie aan je verwijzer. Als je na je behandeling bij ons een advies voor vervolgbehandeling krijgt, kunnen wij, na jouw toestemming, voor verwijzing zorgen.

Veiligheid gegevens via website

Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. Je kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie).

Als je gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als je een vraag stuurt via een formulier, kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen jou en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar je persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld je telefoonnummer als je wilt dat wij je terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als je een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna regelmatig verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks.

Niet alleen cliënten hebben recht op privacy. Ook als je bijvoorbeeld een naaste bent, een verwijzer of een sollicitant, gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Ook dan worden de gegevens die je in formulieren zet, in de regel wekelijks verwijderd. Bij sollicitaties worden ze na drie maanden  verwijderd. De gegevens die je hebt ingevuld als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren we uiteraard wel om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen, tot het moment dat je je weer afmeldt.

Bekijk hier welke cookies we gebruiken (onder meer voor analyse van de website via Google Analytics).

Veiligheid beeldbellen

Voor beeldbellen met cliënten gebruiken we Minddistrict. Jouw privacy staat hier voorop! Gesprekken via Minddistrict zijn beveiligd, zodat niemand onbedoeld kan meekijken. Het videogesprek wordt daarna meteen verwijderd uit de database van Minddistrict.

Als contact via Minddistrict niet kan, dan gebruiken we Microsoft Teams. Bij hoge uitzondering gebruiken we WhatsApp bij de behandeling. Dit kan nadat jij en jouw behandelaar de risico’s van het gebruik van WhatsApp besproken hebben en je hebt ingestemd met het gebruik. Deze instemming leggen we vast in jouw dossier. Je kunt je instemming altijd weer intrekken.

Wat doen we als je gegevens zijn gelekt?

We gaan voorzichtig om met je persoonlijke gegevens. Ook zijn je gegevens beveiligd, zodat niet iedereen er bij kan. We volgen hierbij alle regels van de wet die hierover gaat: de Algemene verordening gegevensbescherming. Als er toch iets gebeurt met je gegevens, volgen we een aantal stappen. Bijvoorbeeld als jouw gegevens kwijt raken of als je gegevens bekeken kunnen worden door iemand die dat niet mag. Dat is een datalek.

De stappen die we zetten bij een datalek:

 1. Een medewerker van Novadic-Kentron ontdekt een mogelijk datalek.
 2. De medewerker maakt een melding in het systeem Veilig Incidenten Melden (VIM).
 3. De Privacy officer van Novadic-Kentron krijgt de melding binnen.
 4. De Privacy officer onderzoekt de melding: hoe groot is het risico? wat zijn de gevolgen?
 5. Als er bijzondere persoonsgegevens gelekt zijn (bijvoorbeeld over jouw gezondheid) en dat lek heeft grote gevolgen, dan geeft de Privacy officer advies aan het bestuur om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Als we een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, melden we dat ook aan jou en andere personen van wie gegevens zijn gelekt.

Recht op bezwaar

Je kunt vanwege redenen die verband houden met jouw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit bezwaar kun je op elk moment maken.

Jouw plichten

Verplichting om informatie te geven en mee te werken
Als je in behandeling gaat, heb je de plicht om jouw behandelaar of hulpverlener zo goed mogelijk te vertellen wat er met je aan de hand is en hoe het met je gaat tijdens de behandeling. Je hebt ook de plicht om mee te werken aan de behandeling, zodat goede hulp ook mogelijk is.

Verplichting tot betaling
Je hebt ook de plicht om de hulpverlener of zorginstelling te betalen voor zover dit is afgesproken. De behandeling van Novadic-Kentron wordt door de zorgverzekeraar betaald. Je krijgt dus zelf geen rekening van Novadic-Kentron. De zorgverzekeraar brengt een eigen risico in rekening. Dit is wettelijk vastgesteld op een bepaald maximum (zie Kosten). Dit geldt voor alle zorg in totaal. De stand van jouw eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar.