Cijfers 2022

In dit artikel vind je de belangrijkste cijfers van 2022: je vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. Je vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vind je een terugkoppeling over de cliënttevredenheid en ketenpartnerstevredenheid in 2022. Ten slotte vind je in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in 2022.

Alle cliënten

In 2022 waren 7.122 cliënten in behandeling, versus 7.719 in 2021. Van hen zijn 1.007 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels).

Primaire problematiek Aantal
Alcohol 2.538
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 1.138
Opiaten 825
Cannabis 977
GHB 123
Gokken 188
Medicijnen (o.a. benzodiazepines) 300
Internet (gamen, chatten, erotiek) 67
Ketamine 83
Xtc 11
Overig1 114
Onbekend2 758

 1 Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen

2 Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang, een woonvoorziening of cliënten die behandeling krijgen via huisartsenpraktijken (onderaannemerschap)

Geslacht Aantal
man 5.251
vrouw 1.866
onbekend/anders 5

 

Leeftijd Aantal
<18 96
18-23 656
24-50 4.354
50+ 2.016

 Jeugd en jongeren (12-24 jaar)

In 2022 zijn in totaal 752 jongeren behandeld (van wie 129 klinisch), versus 826 in 2021.

Primaire problematiek Aantal
Cannabis 290
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 103
Alcohol 79
Gamen 22
Gokken 33
GHB 6
Xtc 9
Opiaten 8
Overig 105
Onbekend 97

 

Leeftijd aantal
11 1
12 1
14 9
15 15
16 28
17 42
18 62
19 100
20 114
21 118
22 126
23 136

 

Geslacht Aantal
Man 537
Vrouw 214
Onbekend 1

Cliënttevredenheid 2022

Cliënttevredenheid bij behandeling meten we met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die de cliënt aan het einde van de behandeling anoniem invult. N is het aantal cliënten die hebben meegedaan, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

In 2023 starten we met de CQI-vragenlijst voor de klinieken, die aan het einde van de opname wordt ingevuld.

  N Gem
Totaal NK (gemeten met CQI) 418 8,4
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 392 8,5
Gemeentelijk domein: Jeugd en MAZ 65 7,9
Forensisch 16 8,6

 Conclusies

 • De totale cliënttevredenheid is in 2022 gelijk gebleven ten opzichte van 2021 (een 8,4). Toch zijn er altijd nog kansen voor verbetering. NK werkt eraan om meer cliënten de vragenlijst te laten invullen. Hierdoor weten we nog beter wat cliënten van de zorg vinden.
 • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (8,5 gemiddeld). In 2022 vulden veel meer cliënten de vragenlijst in dan in 2021 (392 in plaats van 225). Het is goed om te zien dat de waardering van de behandeling hoog blijft.

Tevredenheidsmetingen gemeentelijk domein 2022

In 2022 heeft het gemeentelijk domein opnieuw enkele tevredenheidsmetingen uitgevoerd.

Wmo-begeleiding

Bij Wmo-begeleiding is de vragenlijst door 45 cliënten ingevuld en is het gemiddelde beoordelingscijfer opnieuw uit de kunst: een 8,8! Alle cliënten zouden de begeleiding aanbevelen bij anderen (84,4% zeker, 56,6% waarschijnlijk). Wat een mooi compliment voor de medewerkers die onze cliënten bijstaan. In de open antwoorden lezen we een verhaal dat raakt:

“Als de overheid zou luisteren, zouden ze moeten weten dat we meer mensen nodig hebben als jullie. Mijn verhaal zou geanonimiseerd gebruikt mogen worden om aan te tonen hoeveel de begeleiding mij en mijn dochter heeft geholpen. […] Het vertrouwen dat je me hebt gegeven, en door niet veroordeeld te worden, mijn problemen werden geaccepteerd en ik werd gerespecteerd, durfde ik de deur altijd open te maken. Ik had het gevoel dat je er echt was om me te helpen. Dat gaf me het vertrouwen open en eerlijk te zijn en te leren weer op eigen benen te staan.”

Cliënten waren positief over alle bevraagde onderdelen:

 • 86,7% van de cliënten voelde zich altijd serieus genomen door de begeleider (de overigen ‘meestal’).
 • 68,2% vond de begeleiding altijd de juiste voor het probleem (27,3% meestal).
 • 79,5% gaf aan dat de begeleiding naar wens was uitgevoerd (15,9% meestal).
 • 70,5% heeft altijd mee kunnen beslissen (27,3% meestal).

In de meting van 2023 evalueren we de huidige vragenset op basis van de vernieuwde CQI vragenset voor ambulante GGZ. Mogelijk voegen we enkele nieuwe vragen toe. Daarnaast voegen we de mogelijkheid toe om vragen op papier in te vullen. De reden dat we deze optie toevoegen, is dat de respons in 2022 lager was dan gewoonlijk bij de Wmo-begeleiding.

Woonvoorzieningen

Bij het NK team Wonen is de vragenlijst door dertig bewoners ingevuld van drie verschillende locaties in Brabant. Het gemiddelde beoordelingscijfer is een 7. Daarmee is de beoordeling iets lager dan vorig jaar: toen scoorden we een 7,3. Bewoners geven aan dat ze het prettig vinden als de locaties vaker schoongemaakt worden en dat ze willen dat er vaker activiteiten worden aangeboden.

Enkele opvallende uitkomsten:

 • 30% van de bewoners zou NK aan andere mensen aanbevelen (20% waarschijnlijk wel).
 • Meer dan 50% ervaart de woonvoorziening als prettig of zelfs zeer prettig.
 • 40% geeft aan dat de woonvoorziening meestal of altijd wordt schoongehouden.
 • 60% van de bewoners zegt altijd gemakkelijk contact te krijgen met medewerker van de woonvoorziening.
 • Meer dan 50% van de bewoners geeft aan meestal of altijd te kunnen meebeslissen over de vorm van begeleiding op de woonvoorziening.
 • Meer dan 65% van de bewoners zegt dat de begeleider hen aanspoort om activiteiten te ondernemen.

De scores geven ons input om na te denken over verbeteracties in dit jaar.

Ketenpartners

Bij de tevredenheidsmeting onder de ketenpartners hebben we dit jaar de focus gelegd op preventie. Hoe kijken onze ketenpartners naar de inzet van preventie in 2022? Ongeveer 50 ketenpartners uit heel Brabant vulden de vragenset in. Ook hier is een geweldig rapportcijfer gegeven voor preventie, een 8,2!

Verreweg de meeste ketenpartners beoordeelden NK met een 4 of 5 (waarbij 5 het maximum) op de bevraagde onderdelen:

 • deskundigheid (62% geeft score 5, 30% score 4);
 • samenwerking (68% geeft score 5, 22% score 4);
 • bereikbaarheid (70% geeft score 5, 20% score 4);
 • informatieverstrekking (49% geeft score 5, 38,8% score 4);
 • communicatie (56,3% geeft score 5, 33,3% score 4);
 • behaalde resultaat (34% geeft score 5, 29,8% score 4 en 27,7% geeft aan dat ze het niet weten).

Een greep uit de reacties:

“Fijne samenwerking met de preventiemedewerker. Graag deze samenwerking continueren, en liefst uitbreiden.”

“Dankjewel team preventie jeugd voor de samenwerking dit jaar! Heel fijn dat ik zulke korte lijntjes met jullie heb, dat ik zeer gemakkelijk jullie kan bellen voor overleg en/of aanmelden casus.”

Toch zijn er ook kritische noten geplaatst in het rapport, we gaan in gesprek met onze ketenpartners om te achterhalen waar deze negatievere geluiden vandaan komen. Want negatieve feedback geeft ons input om te verbeteren. Ook zullen we bekijken hoe we onze resultaten beter zichtbaar kunnen maken.

Wil je de rapporten volledig nalezen, neem dan contact op met onze relatiemanager Ton van Pelt (via receptie locatie Vught).

Aantal medewerkers

Aantal fte per 1 januari 2022: 772
Aantal medewerkers per 1 januari 2022: 906

Aantal fte per 31 december 2022: 765
Aantal medewerkers per 31 december 2022: 896