Er­ken­ning voor NK in­ter­ven­tie voor naas­ten

No­va­dic-Ken­tron werkt met de nieuw­ste be­we­zen be­han­del­me­tho­die­ken. We doen ook on­der­zoek én ont­wik­ke­len zelf be­han­de­lin­gen en in­ter­ven­ties. Eén van de­ze nieuw ont­wik­kel­de in­ter­ven­ties -spe­ci­aal voor naas­ten- kreeg on­langs een er­ken­ning van het Lo­ket Ge­zond Le­ven van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu en het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport.

Mirrian Hilbink-Smolders, ini­ti­a­tief­ne­mer van het aan­vra­gen van de er­ken­ning, is ui­ter­aard trots. “We heb­ben er hard aan ge­werkt. Dan is het fijn om te ho­ren dat dit een waar­de­vol­le in­ter­ven­tie is die in­druk maakt. Ook om­dat het be­lang­rijk is juist voor naas­ten een aan­bod te heb­ben. Dat zijn ou­der(s), part­ner, kind, fa­mi­lie­lid of vriend(in) van een per­soon met pro­ble­ma­tisch mid­de­len­ge­bruik of -af­han­ke­lijk­heid, on­ge­acht of de­ze is in­ge­schre­ven bij ver­sla­vings­zorg.”

Be­ge­lei­de on­li­ne mo­du­le
Ze legt uit wat de aan­pak in­houdt. “NAAST­jou is een be­ge­lei­de on­li­ne mo­du­le voor vol­was­sen naas­ten van men­sen met pro­ble­ma­tisch mid­de­len­ge­bruik of -af­han­ke­lijk­heid van al­co­hol, drugs, ga­men, in­ter­net­ten, gok­ken, me­di­ca­tie en seks. De mo­du­le be­staat uit vijf the­ma’s: zor­gen voor je­zelf; gren­zen stel­len; ple­zier, vriend­schap en steun; be­lang van ei­gen vei­lig­heid; stop­pen met be­scher­men. Deel­ne­mers kun­nen de mo­du­le op ie­der ge­wenst tijd­stip en in hun ei­gen tem­po door­lo­pen (ano­niem en kos­te­loos). Deel­ne­mers kun­nen door naar het vol­gen­de the­ma na ont­vangst van feed­back van de ver­sla­vings­con­su­lent wel­ke ver­ant­woor­de­lijk is voor de di­gi­ta­le be­ge­lei­ding. Op elk ge­wenst mo­ment kan de naas­te een on­li­ne ge­sprek star­ten met de be­ge­lei­der, ver­dui­de­lij­king vra­gen of een si­tu­a­tie be­spre­ken. De mo­du­le is ge­ba­seerd op de evi­den­ce-ba­sed-me­tho­de Com­mu­ni­ty Rein­for­ce­ment And Fa­mi­ly Trai­ning (CRAFT).”

Nu eerst in Bra­bant
NAAST­jou wordt aan­ge­bo­den aan al­le in­wo­ners van Noord-Bra­bant, waar­bij ver­sla­vings­con­su­len­ten van de af­de­ling Ad­vies & In­for­ma­tie van No­va­dic-Ken­tron het be­ge­lei­dingstra­ject uit­voe­ren. Een naas­te kan de mo­du­le vol­gen op el­ke ge­wens­te lo­ca­tie. Het eni­ge dat no­dig is, is een in­ter­net­ver­bin­ding en een com­pu­ter of smartpho­ne. Mir­ri­an: “Ik ver­wacht dat ook an­de­re or­ga­ni­sa­ties op het ge­bied van ver­sla­vings­zorg de ko­men­de tijd de in­ter­ven­tie in hun be­han­de­laan­bod op­ne­men. De eer­ste heeft zich al ge­meld. Be­lang­rijk is dat de­ze or­ga­ni­sa­ties pro­fes­si­o­nals met de juis­te op­lei­ding en com­pe­ten­ties in dienst heb­ben.”

Meer in­for­ma­tie
Hier vind je meer informatie over de mo­du­le NAAST­jou, als­ook een fly­er, een in­for­ma­tief film­pje, een aan­meld­for­mu­lier en con­tact­in­formatie voor per­soon­lijk ad­vies.